Weert en omgeving

Introductie Natuur in Weert en omgeving.
Op onderstaande tabel zie je een overzicht van de door mij bezochte natuurgebieden. Deze kun je aanklikken.
Woorden in de berichten die rood gekleurd zijn, verwijzen naar een onderwerp. Als je daar op klikt kom je in dat bericht terecht. Door links bovenaan het scherm op het pijltje te klikken, ga je weer terug naar het vorige bericht.

"De huidige gemeente Weert en omgeving was in oude tijden voor ¾ omringd door woeste gronden, plassen en moerasgebieden. Het "eiland van Weert" kon toen ook alleen maar bereikt worden via hoger gelegen zandruggen (een overblijfsel uit de ijstijd), die in de moerassige gebieden lagen." (Bron: Stan Smeets, in "Andermaal Altweert").
Volledige tekst >>

Translate

Volgers

woensdag 28 december 2016

Karelke

De ontwikkeling en bewoning van Altweerterheide is vanwege zijn moerassen,vennen, hei, bossen en zand anders en later begonnen dan in de andere kerkdorpen en gehuchten. Pas toen de ontginningen eind 19e - begin 20e eeuw startten, begon Altweerterheide aan een nieuw tijdperk. Zonder de noeste werkers van ontginningen als Wijffelterbroek, Delbroek, Hollandia, Eigen Erf en Kettingdijk tekort te doen, mag je toch wel stellen dat de ontginning van Karelke het meest tot onze verbeelding spreekt. In "Altweerterheide, beej os in de hei-j" heb ik al het een en ander hier over verteld.


Door de centrale ligging van “Ontginning Karelke” en de schenking van grond door Jan Hendriks voor de bouw van de kerk (1924) en de lagere school (1928), heeft het gehucht Altweert zich kunnen ontwikkelen tot het huidige kerkdorp Altweerterheide.

Oudste bericht waarin ik "Karelke" tegen kwam.
Meestal wordt aangenomen, dat het wel zal kloppen wat geschreven staat in bijvoorbeeld “Altweerterheide 1937-1987” en “Altweerterheide, Namen en bijnamen”. Ook ik ben daar vaak van uit gegaan.

Zo wordt o.a. vermeld dat “Bolle Jan” met de ontginningen in 1911 is begonnen en er als eerste de naam “Karelke” aan heeft gegeven. Dit is allebei niet juist, zo blijkt uit mededelingen, die ik onlangs vond in de Nieuwe Koerier (de voorloper van de Maas- en Roerbode, nu de Limburger) en in Kanton Weert.

Hij heeft de ontginning inderdaad op grootse wijze succesvol aangepakt, maar om hem nu de pionier van “Karelke” te noemen, gaat toch wat te ver. Uit een mededeling in de Nieuwe Koerier van 30 maart 1893, blijkt namelijk dat er toen in de omgeving al sprake was van (kleine) ontginningen en van “Karelke”.

Het betreft een “Overzicht van Openbare Verkoopingen”. Hierin wordt onder andere medegedeeld, dat op 4 april 1893 10.000 dennenschansen te koop worden aangeboden “Aan Karelke” te Altweert.
Dat moeten veel hectaren bos zijn geweest…. De dennen zouden afkomstig kunnen zijn van de zandrug ten noorden van de Grotesteeg, maar ik vermoed dat ze uit het Mastenbroek (Maastenbroek) komen. Mast heeft namelijk niet alleen de betekenis van varkensvoer (oorspronkelijk de oogst van eikels), maar “mastboom” is ook een oude naam voor den. Wie die 10.000 bomen te koop aanbood, heb ik helaas niet kunnen achterhalen. Jan Hendriks heeft daar, naar ik aanneem, in elk geval nog niets mee te maken, want die was toen pas 17…..

"Karelke" bestond dus al vóór Jan Hendriks er grond ging kopen en was genoemd naar de plaatselijke inwoner Karelke Schaeken, die daar grond en een boerderijtje had. Hij heeft zijn grond en boerderijtje later aan Bolle Jan verkocht en werd door hem in dienst genomen.

Request om de toe- en afvoerweg te verbeteren, maart en december 1906
Eind 1905, zo is uit mede-delingen van 8 maart 1906 en 15 december 1906 af te leiden, is bos en heidegrond gekocht, maar om die te kunnen ontginnen en dit goed te kunnen uitvoeren, moest men de weg hoog- nodig verbeteren.
De wegen in Altweert waren rond 1900 zo slecht dat de afstanden te voet werden afgelegd. De afstanden werden toen ook niet in kilometers, maar in looptijd uitgedrukt. Zo lag Karelke op ruim 5 kwartier afstand van de stad. Vervoer van goederen er naar toe, was helemaal een crime. Kunstmest en kalk werden dan ook per tram aangevoerd tot in Tungelroy, vanwaar men het dan met paard en kar naar de Hei vervoerde. Dat ging blijkbaar sneller!!!

Vandaar dus het request van bewoners van Altweert c.s. en belanghebbenden uit de stad bij de gemeente, om de weg vanaf den Dries (Sutjesweg)  richting Altweert te verbeteren. Dit vanwege de aan- en afvoer van goederen (o.a. zand) bestemd voor- en komende van het Wijfelterbroek en “Karelke” (In een later bericht is te lezen dat Karelke op 450 m. van de splitsing Hellestraat-Eltenboschdijk (Bocholterweg- Heltenboschdijk) ligt. Karelke begon dus waar de Meilossing de Bocholterweg (Toeta Toeën/ Lamerikx ) kruist.

Jan Hendriks is dan 30 jaar en is nagenoeg zeker zo’n “belanghebbende uit de stad”, hoewel zijn naam niet wordt genoemd. Uit onderstaand artikel van 1907 is dat echter wel af te leiden. Daarin wordt zijn naam namelijk wél genoemd in verband met “Ontginning Karelke”.

In het bericht in de Nieuwe Koerier van 10 augustus 1907 staat o.a. het volgende:
“Een half uur meer stadwaarts vinden wij de “ontginning Karelke” eigendom van den heer J. Hendriks- Meewis: “Waar twee jaar terug (*1905 dus) niets dan slechte heide stond, vindt men thans de beste klaverweiden, prachtige rogge en haver. ’t Is een lust om te zien”. Tusschen Wijfelterbroek en Karelke ligt nog eens uitgestrekte heide waarvan dezer dagen door den heer J. Hendriks, circa 50 hectaren werd aangekocht, met het doel ook deze in cultuur te brengen . Het betreft dus vooral de Heerenvennen, ruwweg gelegen in de nabijheid van de huidige Meilossing, Bocholterweg, Herenvennenweg, Zoomweg en Grote Steeg.

“Ook deze in cultuur te brengen” suggereert dat hij al eerder grond had aangekocht. Met de Lossing wordt de Karelkeslossing bedoeld. Deze bevindt zich nu nog steeds op voornamelijk Schrams grond- gebied. In de Nieuwe Koerier van augustus 1907 vond ik nog een bericht waarin staat dat hij werk heeft voor 20 grond-arbeiders voor ontginnerswerk. Loon is 20 ct. per vierel (ongeveer 21 m2)…

 * Opvallend is dat hier sprake is van J. Hendriks-Meewis. De naam van de vrouw werd er vroeger meestal bij vermeld, om zo verwarring te voorkomen.

"Altweertsche Heide" omstreeks 1880-1900
Zoals je op de kaart van ongeveer 1880-1900 kunt zien, werd de “Altweertsche heide” vroeger ruwweg begrensd door de Dijkerstraat, Heltenboschdijk,  richting Spekke/Kalverpeel,  Heihuisweg en Diesterbaan. Door dit grote gebied liep van oudsher één redelijk goede zandweg: de Groote Steeg, die toen nog "Weg naar de Spekke"  werd genoemd..
Later is het heidegebied teruggebracht tot één strook van Altweerterkapel tot Heihuis (de zandrug tussen Diesterbaan en Grotesteeg).

In “Wat is er een (straat) naam” schrijft *mr. Stan Smeets in 1956 in het Kanton Weert het volgende over deze ontginning: “De grote stoot tot de ontginning van de * Altweertsche Heide en daarmede tot de stichting van het kerkdorp Altweerterheide is in het begin van deze eeuw gegeven door de ondernemende Weerter koopman Jan Hendriks met zijn boerderij Karelke, waarin oa de Herenvennen gevallen zijn, vroeger wellicht eigendom van de Heer van Weert, of van een “Heer” uit de stad. Hier liggen of lagen het * Heerenven, kleine vennetjes zoals de Peelkes, het * Breijven (breed ven), de *Meij (van mede of made: weiland), de *Smallepeel, *Gebergweyers (zandbergen die daar liggen en waar een aangelegde leefvijver voor vis lag), het *Grootven, het * Henkesven (van de familienaam Henkens =Heintjeszoon), *Mastenbroek (masten= dennenbomen)

* Stan Smeets is een zoon van drukker Emmanuel Smeets jr, die (met familie en kennissen bestaande uit notabelen en beter gesitueerden uit de stad) onder de vaste bezoekers van  uitspanning Karelke hoorde.
* "Heer" zou ook afkomstig kunnen zijn van “haru” = een zandige hoogte. Heeren-ven = een ven op een zandige hoogte. Dat zou inderdaad kloppen voor Breyven en Gebergsweyers, maar de verklaring van Stan Smeets lijkt me waarschijnlijker.
* Het Heerenven lag niét aan de latere Herenvennenweg, maar aan de latere Zoomweg, zoals we verderop op de militaire kaart van 1939 zullen zien…
* Smallepeelweg is het vroegere paadje achter Klein Karelke richting Bocholterweg/Mastenbroekweg. (Tot aan het kruis, waar later “Toeta Toeën" (Lamerikx) woonde).
* Breijvensweg en Gebergsweyersweg zijn de zandpaadjes achter café Schuttershoeve.
* Mastenbroek en Grootven lagen niet op "Ontginning Karelke"......
* De Meij zijn de weilanden langs de Meilossing en ‘t Pieëlke.

Uit bovenstaande krantenartikelen van 1907 en 1909 blijkt dat de ontginning hem geen wind-eieren legde. Bedenk maar eens dat de gewone man in die tijd al blij was met één koe…
Er wordt nu ook gesproken over “Café Karelke”. De verkoop van klaver, rogge en vee vond daar plaats.

Uit bovenstaande advertenties is af te leiden dat de ontginning moet dateren van 1907 of waarschijnlijk zelfs van daarvoor. Nadat in 1910 ontginning Groot Karelke werd opgestart, werd de ontginning van 1907  "Oud-Karelke" genoemd. Onder leiding van opzichter Driekske Lenders (1882-1967) uit Helden veranderde zo een groot deel van de Altweertsche heide in vruchtbaar land. Hij woonde in het huisje naast de boerderij.  Op de volgende foto's is dat huisje goed te zien. Toen Bolle Jan later grond kocht in Nederweert/Ospel, verhuisde hij mee om bij de ontginningen aldaar te helpen.

Het boerderijtje  van Karelke Schaeken, "Klein Karelke" genaamd,  is door Bolle Jan vervangen door een solider onderkomen. Het materiaal dat hij voor de bouw nodig had, was afkomstig van een sloopwijk in Antwerpen en is per schip aangevoerd. Het werd een uitspanning, annex kantoortje van Bolle Jan. Hier vond ook de openbare verkoop van vee, hout en landbouwgewassen plaats.

Karelke was behalve boerderij dus ook een café, zoals je toen in onze omgeving wel vaker zag. Meestal was dat gewoon in de woonkamer of keuken. Ik denk bijvoorbeeld aan Daal Truke, de Deijel, Körvers Tieske, Toeta Driekske en Vestjens. Dit was niet alleen om een centje bij te verdienen, maar ook voor de gezelligheid.

De klanten waren meest de omwonenden, als die zin hadden in een praatje en een borrel of biertje.
Vrouwen kwamen er meestal niet. Dit in tegenstelling tot café Karelke zoals uit de foto's blijkt.
Deze uitspanning was dan ook niet bedoeld voor de “gewone man”, maar werd vooral bezocht door de “beter gesitueerden” uit de stad en klanten die een band hadden met bijvoorbeeld drukkerij Smeets. Die waren daar vaste klant. Harrie (Henri Emmanuel) Smeets, de oudste zoon van Joseph, trouwde in 1933 met Elza, de jongste dochter van Jan Hendriks.


In augustus 1910 staat in de Nieuwe Koerier dat Jan Hendriks weer grond heeft gekocht in Altweert:
“De heer J. Hendriks-Meewis, de eigenaar van de uitgestrekte ontginningen bij Karelke onder Altweert, is thans bezig met het bouwen aldaar van eene groote modelboerderij, volgens plannen van de Nederlandsche Heidemaatschappij”. Hiermee wordt dus “Groot Karelke” bedoeld, het gebied gelegen tussen de huidige Bocholterweg, Herenvennenweg, Grotesteeg en Heihuisweg. Dit is de ongeveer 80 ha waar steeds sprake van is. De 10 gulden die hij per ha. betaalde, waren natuurlijk “peanuts” voor deze succesvolle graan- en kunstmesthandelaar, die eigenlijk alles aanpakte waar wat aan te verdienen viel. In 1911 werd met de ontginning van Groot Karelke begonnen.

* Er is in deze periode overigens nog geen sprake van Altweerterheide. Het huidige Altweerterheide maakte deel uit van Altweert. Hier hoorde ook wat we nú "Aovert" noemen (o.a. Dijkerstraat en Altweerterkapelstraat), maar ook Keent en Moesel bij. Zo lagen bijvoorbeeld de Kerkstraat, Kruisstraat, Oudakkerstraat en Victor de Stuersstraat op Altweert. Zeg maar het gebied achter het spoor..... De naam Altweerterheide werd pas in 1937 officieel bij de installatie van pastoor Schippers.

De precieze grens van ontginning Karelke heb ik niet kunnen achterhalen, maar op deze militaire kaart van 1939 is wel duidelijk te zien, dat de hele huidige dorpskern centraal in deze ontginning is komen te liggen. Wat van de Altweertsche Heide nog resteert, is dan al zo goed als helemaal beplant met dennen.
Op deze kaart is ook te zien dat de later aangelegde Herenvennenweg niet bij het Heerenven zelf lag en dat er toen nog een weg liep van Klein Karelke naar Groot Karelke.

Waar nu de Herenvennenweg loopt, was vroeger een smal pad. Dit staat niet op deze kaart aangegeven. Dit pad werd  "d'n asseweeg" genoemd. Waarschijnlijk aangelegd met sintels van de zinkfabriek uit Dorplein.....
Het besluit om grond aan te kopen voor de aanleg van de Herenvennenweg viel pas in mei 1953 (bron: Kanton Weert). Hoewel dit op weerstand stuitte bij met name Schram (eigenaar van Groot Karelke) en Bert Verhagen ging dit plan toch door. Schram wilde geen grond afstaan en ook Kûmpe Bert (Verhagen) stond met tegenzin grond af, die naast en achter de school (nu Lindenhof) lag.

Dit is een foto uit de beginjaren van “Groot Karelke”. Ook hier was een uitspanning. Bolle Jan was een levensgenieter en omgaf zich graag met lui “uit de stad”, waarbij de drank vaak rijkelijk vloeide.
Hier zit hij met een gezelschap gelijkgestemden voor de boerderij.
Bolle Jan (met bolhoed) is de vierde persoon van rechts gezien.

Het gezin Schram uit Balk (Friesland) was toen nog niet de bewoner van de boerderij. Die kwam hier namelijk pas wonen in 1928.

Hoewel je in deze berichten leest dat er ook tegenslagen waren, blijkt uit de advertenties dat alles toch eigenlijk op rolletjes liep voor Bolle Jan. Toch onvoorstelbaar, dat in die periode zoveel vee door één persoon verkocht kon worden.

De zaken liepen in elk geval zo goed, dat hij ook vele honderden ha. woeste grond heeft kunnen kopen bij de Kruispeel, op Boshoven, Laar en Nederweert e.o. om die vervolgens te gaan ontginnen. Onder andere in Nederweert was dat de 350 ha. grote ontginning "Aan ’t Kruis" waarop in 1915 een kapitale villa werd gebouwd. Vijf jaar later verkocht hij dat weer en begon op nieuwe percelen die ontginning "Noordhoeve" en  "Zuidhoeve" werden genoemd. Hier legde hij zich met name toe op de aanleg van boomgaarden, de aanplant van populieren, visvijvers (voor de kweek van karpers) en een eendenkooi.

Deze foto is van omstreeks 1930. "Groot Karelke" werd toen bewoond door het gezin Schram.

De ontginning van Jan Hendriks had tot gevolg dat het aanzien van Altweert veranderde en dat steeds meer mensen (ook niet-agrariërs) er zich vestigden. De bevolking groeide dan ook in rap tempo. In de jaren die volgden, ging men toch iets missen: een eigen kerk en school. Daarvoor moest men zich nog steeds elders begeven en dat viel niet altijd mee.
"Op 29 augustus 1917 geeft de bisschop op verzoek opdracht één nieuwe parochie op te richten, omvattende Altweert, Keent en Moesel. Op 22 november wordt een vergadering gehouden met de kapelmeesters van die gehuchten en de voornaamste bewoners. De meeste aanwezigen zijn voorstander van het plan en de nieuwe parochie zou komen op Keent, omdat daar de school voor de drie gehuchten was gelegen".
(in: Libri memoriales; Cor Tubee).

Het idee om op Keent een nieuwe kerk te bouwen, laat men echter varen als Jan Hendriks in 1923 bijna 3 ha. grond in de nabijheid van het “Oude Karelke” gratis ter beschikking stelt voor de bouw van een (nood)kerk en pastorie . “Gelegen aan den nieuwen door den heer Hendriks aangelegden breeden dijk, daar waar de wegen loopen naar Heigeurten en naar het Wijfelterbroek.” De ligging aldaar is het centrum van de bewoners van het Wijfelterbroek, Eigen Erf, Karelke en Hiltenbosch". (de latere Bocholterweg dus…..)

  
Op 19 september 1923 besluit de gemeenteraad voor de bouw van een noodkerk op Altweert het op de Vogelsbleek geborgen hout van een barak in bruikleen(!) te geven en gedurende tien jaar een jaarlijkse toelage van ƒ 800,-- te verlenen aan de pastoor of rector van Altweert. Op 22 september wordt de bouw van de kerk aangenomen door Hubert Adriaens voor de som van ƒ 6.260,--. Hiervoor werd het bouwplan van de noodkerk in Grashoek-Helden grotendeels overgenomen. Het kerkje werd 27 m. lang en 12 m. breed. Kapelaan Frantzen werd tot rector benoemd.
Een rectoraat is een kerk met een zekere mate van onafhankelijkheid binnen de parochie (St. Martinus dus) onder leiding van een rector.

- De inzegening van de houten noodkerk was op 24 februari 1925. De parochie had toen al 700 inwoners. Op de foto staat Bolle Jan (als enige niet in het zwart) 3e van links. Zittend van li. naar re. Hupperetz-locoburgemeester, deken Haenen en kapelaan Frantzen. De anderen zijn bewoners en leden van het zangkoor uit de stad.. 

In Kanton Weert van 26/6/1925 wordt de ligging van de kerk beschreven: “Reeds van verre is het noodkerkje zichtbaar; het roode dak met de witte wanden steken lief af op de groene omgeving. Stille vrede over gansch ’t landschap en temidden daarvan de woning van de Koning van den vrede. Waarlijk een wandeling naar dit oord van stillen vrede is genot voor de ziel en voor het lichaam”. . Mooier kun je het toch niet zeggen.....

- In 1928 besloot het kerkbestuur op verzoek van de bisschop tot stichting van een school.
- In 1933 gaf de bisschop opdracht om de oprichting van een afzonderlijke parochie voor te bereiden.

- De eerste steenlegging van de huidige parochiekerk van het H. Hart van Jezus (naar een ontwerp van J.Th.J. Cuypers en zijn zoon P. Cuypers Jr) vond plaats op 5 juli 1936. De inzegening vond plaats op 25 april 1937. Toen op 8 juni 1937 rector Schippers werd geïnstalleerd als pastoor werd de parachie en de naam Altweerterheide officieel. 

Voor de verdere ontwikkeling van Altweerterheide waren de kerk en de school, zeker in die tijd, van groot belang.

Jan Hendriks, die is geboren op 30 juli 1876, sterft op 12 juli 1942. Hij is dan bijna 66 jaar. Hij was getrouwd met Maria (Mieke)  Meewis, geboren op 16 juli 1874 en gestorven op 28 juli 1947.
Jan Hendriks en Mieke kregen 5 kinderen. De oudste 2 stierven echter op zeer jonge leeftijd.

Vanwege zijn grote betekenis voor de ontwikkeling van het dorp Altweerterheide, is op het kerkhof een grote grafkelder voor Bolle Jan en zijn familie aangelegd. Aan het graf zijn eeuwige grafrechten verbonden. De laatste die in dit graf is bijgelegd is zijn zoon Pierre, P.H.A.M. Hendriks (1905-1970).

Klein Karelke, eind jaren '60 van de vorige eeuw
“Klein Karelke” in 1990
Voor wie zich afvraagt hoe het sindsdien is gegaan met de 2 boerderijen:

De economische crisis die in 1929 begon, heeft ook Bolle Jan hard getroffen. Vooral ook door zijn Bourgondische levensstijl, was hij genoodzaakt het een na het andere bezit te verkopen. Meestal voor een prijs die ver onder de werkelijke waarde lag.
Zo verkocht hij onder andere zijn fabriek aan het Landbouwbelang, in 1928 werd “Groot Karelke” verkocht en in 1930 kocht Zjaak Meeuwissen "Klein Karelke", dat later door zijn zoon Wiel (1925-1975) is overgenomen. Omdat de boerderij al vrij snel te klein bleek voor bewoning, zijn de er naast gelegen stal en schuur afgebroken en een woning met stallen gebouwd. Het fraaie gebouw van weleer is nadien gebruikt als opslagplaats. Daarna is het bergafwaarts gegaan, zoals je op deze foto van omstreeks 1990 al kunt zien.

Uitzicht op weilanden van het “Oud Karelke" ('t Peelke) gezien vanaf Grotesteeg. Op de achtergrond ligt links van de 2 huizen boerderij Klein Karelke (niet zichtbaar vanwege de struiken). Rechts op de foto zie je de nieuwste uitbreiding van Altweerterheide met de naam Lindenhof.
Eigenlijk een foute naamgeving, want Lindenhof moet je toch echt ergens anders gaan zoeken, namelijk op de voormalige stortplaats, voorheen Delbroek.


"Klein Karelke" in 2016
Het eens zo fraaie gebouw verkeert al jaren in een deplorabele staat. Zelfs de naam Karelke op de voorgevel is niet meer zichtbaar vanwege struiken en welig tierend klimop. Deze foto is van 2016. Dit cultureel erfgoed mag toch eigenlijk niet verloren gaan, maar wie voelt zich geroepen…

Hoe anders is het gesteld met "Groot Karelke". Het functioneert nog steeds als woonhuis en ziet er keurig onderhouden uit. De familie Schram uit het Friese Balk, kwam in 1928 naar Groot Karelke en woont hier nog steeds. Momenteel woont hier de 4e generatie,die er een bloeiend veeteeltbedrijf heeft.
Ik schat dat deze foto van midden jaren ‘60 is. Opvallend is dat de voordeur aan de voorgevel verdwenen is, evenals de balustrade. Ook de naam "Groot Karelke" ontbreekt nog op de voorgevel.  Ergens in de jaren '80 is de boerderij wit geverfd en van een naam voorzien..

Foto van “Groot Karelke” van september 2016

De uitgestrekte weilanden van “Groot Karelke”. Op de achtergrond de boerderij met de nieuwe stal. De foto is genomen vanaf de Heihuisweg.

Bij de knotwilgen vind je nu nog steeds de Karelkeslossing, die via de Altweerterheidelossing (langs Bocholterweg) afwatert op de Tungelroysebeek..

12 opmerkingen:

 1. Hoi Geer.

  Prachtig verslag Geer.
  Leuk al die oude foto's erbij.

  Groettie van Patricia.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wat fijn Patricia dat je reageert op een blog die in feite niet echt over natuur gaat. Zoals je al eerder gemerkt zult hebben, ben ik echter ook geïnteresseerd hoe het ooit is geweest. Aangezien het hier over mijn geboorteplaats gaat, is dit natuurlijk nog interessanter. Vandaar deze blog.
   gr. Gerard

   Verwijderen
 2. Zo heeee........ pak jij ff lekker uit!!!
  Een heel lang blog maar wel een interessante. Je zou er zo een mooi naslagwerk van kunnen maken Gerard.
  Het is ook leuk om te weten hoe een en ander is ontstaan en jij omlijst egt ook nog eens met prachtige foto's en ook krantenstukjes van weleer. Zal best en aardig werkje zijn geweest maar het is wel meer dan de moeite waard.

  Als ik je niet meer spreek dan wil ik je ook alvast een hele gezellige jaarwisseling wensen en alle goeds en moois voor het nieuwe jaar 2017.
  Groetjes, Helma

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik ben het helemaal met je eens Helma. Je hebt waarschijnlijk al eerder gemerkt dat ik eigenlijk altijd de zaken nauwkeurig toelicht. Ik wil het nou eenmaal goed duidelijk maken.Hoewel ik over de natuur vertel in mijn omgeving, vind ik de historie ook belangrijk. Zo wordt het een echt naslagwerk en dat is eigenlijk ook de bedoeling.

   Ook voor jou alles wat wenselijk is voor het nieuwe jaar

   Gerard

   Verwijderen
 3. Hallo Geer,

  Interessant stuk geschiedenis van Weert. Delen van het verhaal ken ik, maar het is erg fijn en chronologisch en samenhangend verhaal hierover te lezen.
  Bedankt.

  Groet,
  Peter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je wel Peter. Begrijp ik het goed dat jij ook uit Weert komt?
   Over Bolle Jan is al veel verteld, maar ik had al eerder gemerkt dat veel klakkeloos wordt naverteld. Ook dingen die niet juist zijn en daar wilde ik op attenderen en het bewijs van laten zien.
   Veel stof, maar ik hoop dat je het tot het eind hebt kunnen volhouden.......

   Verwijderen
 4. Hallo Geer,

  Ik kom inderdaad uit Weert. Geboren en getogen.
  De blog heb ik zonder moeite geheel kunnen lezen. De historie van Weert heeft ook mijn interesse, naast de natuur.

  Groet,
  Peter

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Hallo Gérard, voor 2017 wens ik jou en je dierbaren gezondheid en veel mooie momenten in de natuur. Dit is weer een erg leerzaam blok. Op deze manier leer ik wel veel over de streek waar ik regelmatig vertoef. De volgende keer kijk ik toch anders naar huizen en boerderijen. Wat ik ook leuk vind is de oude foto's die je hebt bijgesloten.
  Groeten Roos

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Wat leuk Roos, dat je reageert op mijn post. Het gaat niet echt over de natuur, maar zoals je al eerder gemerkt zult hebben, vind ik de geschiedenis van de omgeving ook van belang.
  Fijn dat je dit waardeert.

  Ook voor jou alle goeds gewenst voor het nieuwe jaar

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Hallo Geer, Leuk om te lezen over de geschiedenis van de ontginning Karelke. We zijn altijd op zoek naar extra informatie over onze woning "Groot Karelke". Mocht u meer informatie over onze woning hebben dan horen we het graag. Bij deze bent u natuurlijk ook uitgenodigd om de woning en het bedrijf van dichterbij te komen bekijken.

  Met vriendelijke groet,
  Heidi

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Tjemig wat een werk Gerard. Ik moet het op mijn gemak nog eens doorlezen en aan de hand van jouw beschrijvingen eens kijken of ik later de locaties kan opsporen. Heel erg informatief blog.
  Groeten,
  Roos

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Leuk Roos, dat je regeert op deze post die gaat over mensenwerk en niet gaat over de levende natuur, zoals je van me gewend bent.
  Alle wat we om ons heen zien is het resultaat van mensenwerk en daar is Karelke een mooi voorbeeld van.
  Geen nieuwe natuur in dit geval, maar met als resultaat het ontstaan van het dorp Altweerterheide.
  De plaats waar ik ben opgegroeid.

  Dank je voor je leuke reactie
  Gerard

  BeantwoordenVerwijderen